TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KHÁNH đã được công nhận lại trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày 26/04/2022