Lương giáo viên tăng thế nào từ ngày 01/7/2019?

Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương của giáo viên cũng sẽ được tăng lên tương ứng với hệ số lương.